Genom intervjuer med utvalda medarbetare och chefer samt granskning av relevanta dokument och hur ni styr er verksamhet skapar jag en bild av er förmåga att nå framgång. Detta sammanfattar jag i en rapport som presenteras för beställaren.  Jag utgår alltid ifrån de internationella standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och arbetsmiljöledning (ISO 45001) i mina granskningar. 

 

Bas: ca 1 dag*, Jag går strukturerat igenom en enskild enhet/delprocess och dess:

 • Syfte
 • Mål
 • Omfattning och begränsningar
 • Leveranser
 • Tids- och aktivitetsplan
 • Resurser
 •  Förutsättningar för personal inkl. kompetens
 • Risker
 • Arbetsformer och organisation
 • Styrning och uppföljning
 • Hantering av kravändringar
 • Kundnöjdhet
 • Förbättringar
 •  

  Medium: ca 2,5 dagar*, Jag går strukturerat igenom en enskild avdelning/huvudprocess och dess:

  • Syfte
  • Mål
  • Omfattning och begränsningar
  • Leveranser
  • Tids- och aktivitetsplan
  • Resurser
  •  Förutsättningar för personal inkl. kompetens
  • Risker
  • Arbetsformer och organisation
  • Styrning och uppföljning
  • Hantering av kravändringar
  • Kundnöjdhet
  • Förbättringar

  Stor: >5 dagar*, Jag går strukturerat igenom hela er verksamhet, inklusive ledningsgruppen, samtliga processer och dess:

  • Syfte
  • Mål
  • Omfattning och begränsningar
  • Externa och interna förutsättningar som påverkar verksamheten
  • Intressenters behov och förväntningar
  • Verksamhetens omfattning
  • Ledningsprocessen
  • Förändringar
  • Ledningsgruppsmöten
  • Verksamhetsstyrning
  • Verksamhetens effektivitet för att uppfylla organisationens mål
  • Risker och möjligheter
  • Leveranser
  • Tids- och aktivitetsplan
  • Resurser
  • Förutsättningar för personal inkl. kompetens
  • Arbetsformer och organisation
  • Styrning och uppföljning
  • Hantering av kravändringar
  • Kundnöjdhet
  • Förbättringar
  • Medarbetarutveckling, kommunikation och medvetenhet
  • Identifiering och säkerställande av kunskapen.
  • Kompetenskrav och medvetenhet
  • Internrevision,
  • Uppföljning av avvikelser.
  • Avvikelser/förbättringar, korrigerande åtgärder
  • Ständiga förbättringar
  • Kundklagomål

  * Antal dagar beror på er verksamhets storlek, komplexitet och antal verksamhetsorter.